അവസരങ്ങളുമായി ഇന്ത്യൻ ആർമി

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ആർമിയിൽ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായി 198 ഒഴിവ്. വെറ്ററിനറി കോർ , ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മിഷൻ മെൻ /വിമൻ , ജഡ്ജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ബ്രാഞ്ച്, എൻ .സി.സി. സ്ഷ്യൽ എൻട്രി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് അവസരം.
വെറ്ററിനറി കോർ
പുരുഷന്മാർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
http://www.joinindianarmy.nic.in ലെ അപേക്ഷാഫോം മാതൃക പൂരിപ്പിച്ച് അയക്കുക. അവസാന തീയതി: നവംബർ 18

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick