ആർബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഏറ്റവും പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അത്ഭുതകരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.rbi.org.in/-ൽ RBI റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023-ന്റെ തൊഴിൽ അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. ഈ ഏറ്റവും പുതിയ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിലൂടെ, ഗ്രേഡ് ‘ബി’ (ഡിആർ)- ജനറൽ, ഗ്രേഡ് ‘ബി’ (ഡിആർ)യിലുള്ള ഓഫീസർമാരുടെ തസ്തികകളിലേക്ക് 291 ഒഴിവുകളിലേക്ക് യോഗ്യരും താൽപ്പര്യമുള്ളവരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. )- DEPR, ഗ്രേഡ് ‘B’ (DR)-യിലുള്ള ഓഫീസർമാർ- DSIM. തങ്ങളുടെ കരിയറിനെ കുറിച്ച് ഗൗരവമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (RBI) ഒരു കരിയർ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അവസാന തീയതികളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ അപേക്ഷകർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick