ഇന്ത്യന് കോസ്റ്റ് ഗാര്ഡില് അവസരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

പ്രധിരോധ വകുപ്പിന്റെ കീഴില് നാവിക സേനയില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Indian Coast Guard ഇപ്പോള് Navik(General Duty) and Navik (Domestic Branch) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പത്താം ക്ലാസ്സ് , പ്ലസ്ടു യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് നാവിക്ക് GD പോസ്റ്റുകളിലായി പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 255 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പ്രധിരോധ വകുപ്പില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയി 2023 ഫെബ്രുവരി 6 മുതല് 2023 ജനുവരി 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് അവസാന തിയതിക്ക് നില്ക്കാതെ ഇപ്പോള് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക, കാരണം അവസാന ദിവസങ്ങളില് സര്വര് ബിസി ആകാന് സാധ്യതയുണ്ട്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick