എസ്.ബി.ഐ.യിൽ 2056 പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ : ശമ്പളം: 36,000 – 63,840 രൂപ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ.) യിൽ 2056 പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ (പി.ഒ.) ഒഴിവ്. റെഗുലർ 2000 ഒഴിവും ബാക്ലോഗായി 56 ഒഴിവുമാണ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. അവസാനവർഷ/അവസാന സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. അഭിമുഖസമയത്ത് ഇവർ പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിക്കണം.പ്രായം: 2130 വയസ്സ്. 01.04.2021 തീയതിവെച്ചാണ് പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത്. 02.04.1991നും 01.04.2000നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവരാകണം (രണ്ടു തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ). എസ്.സി./എസ്.ടി. വിഭാഗത്തിന് അഞ്ചുവർഷവും ഒ.ബി.സി. (നോൺ ക്രീമിലെയർ) വിഭാഗത്തിന് മൂന്നുവർഷവും വയസ്സിളവ് ലഭിക്കും. ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് 10 വർഷമാണ് വയസ്സിളവ്.അപേക്ഷാഫീസ്: 750 രൂപ. എസ്.സി./എസ്.ടി./ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഫീസില്ല.അപേക്ഷ : വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.sbi.co.inകാണുക. അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 25.ശമ്പളം: 36,000 – 63,840 രൂപ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick