ഓൺലൈൻ പോർട്ടലായ കരിയർ കേരള.ന്യൂസ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു . വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾക്കായുള്ള പോർട്ടൽ എംപി ഹൈബി ഈഡൻ ആണ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തത്