കെൽസ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള സര്ക്കാറിന് കീഴില് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗല് സര്വീസ് അതോറിറ്റിയില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Kerala State Legal Service Authority (KELSA) ഇപ്പോള് Office Assistant, Receptionist, Data Entry Operator, Office Attendant and Peon തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്, ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് Office Assistant, Receptionist, Data Entry Operator, Office Attendant and Peon തസ്തികകളില് മൊത്തം 45 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് തപാല് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. കേരളത്തില് PSC പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നല്ല ശമ്പളത്തില് വിവിധ ജില്ലകളില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് തപാല് വഴി 2023 മാര്ച്ച് 15 മുതല് 2023 മാര്ച്ച് 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick