കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഓഫീസില് ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഓഫീസില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. CSIR- Indian Institute of Petroleum ഇപ്പോള് Junior Secretarial Assistant (General), Secretarial Assistant (Store and Purchase), Secretarial Assistant (Finance and Accounts) and Junior Stenographer തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്ലസ്ടു മുതല് യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് സെക്രടറിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് , സ്ടനോഗ്രാഫര് തസ്തികകളിലായുള്ള 11 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് . കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് . ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയി 2023 ജനുവരി 9 മുതല് 2023 ജനുവരി 30 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Related News

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick