കേന്ദ്ര സർക്കാറിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ 3261 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷണിച്ചു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സർക്കാറിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2021 ഒക്ടോബർ 25 ന് മുമ്പായി ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കായി 3261 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഓർഗനൈസേഷൻ : സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ
ജോലിയുടെ തരം : കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ഒഴിവുകൾ : 3261
ജോലി സ്ഥലം :ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം
അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് :24.സെപ്തംബർ.2021
അവസാന തീയതി : 25 ഒക്ടോബർ 2021
പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ
അപേക്ഷിക്കാനുള്ള ആരംഭ തീയതി : 24 സെപ്റ്റംബർ 2021
അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി : 25 ഒക്ടോബർ 2021
ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ:
SC : 477
ST : 249
OBC : 788
UR : 1366
ESM : 133
OH : 27
HH : 20
VH : 17
OTHERS : 06
EWS : 381

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick