കേരളത്തില് ഒരു കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ജോലി നേടാം – പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ നേരിട്ട് ഇന്റര്വ്യൂ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനു കീഴില് കേരളത്തില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. ICMR-National Institute of Virology ഇപ്പോള് Project Scientist ‘C’ (Medical), Project Multitasking staff, Project Data Entry Operator (Grade B) and Project Technician III തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് Project Scientist ‘C’ (Medical), Project Multitasking staff, Project Data Entry Operator (Grade B) and Project Technician III പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 4 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് തപാല് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരളത്തില് നേരിട്ട് ഇന്റര്വ്യൂ വഴി ICMR-National Institute of Virology യില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് തപാല് വഴി 2023 ജനുവരി 27 മുതല് 2023 ഫെബ്രുവരി 14 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick