തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് സൗജന്യ ഡിജിറ്റൽ പരിശീലനവുമായി ‘ഡിജി സക്ഷം’

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

വിവിധ തൊഴിലുകൾക്കായി അടിസ്ഥാന സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സൗജന്യപരിശീലനം നൽകാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ‘ഡിജി സക്ഷം’ പദ്ധതി.മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആഗാഖാൻ റൂറൽ സപ്പോർട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് നടപ്പാക്കുക .
പരിശീലനം മൂന്നുതരം
• സ്വയം പഠനം
• വെർച്വൽ നിർദേശകൻ വഴിയുള്ള പഠനം
• പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിലുള്ള പഠനം.
താത്പര്യമുള്ളവർ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിൻറെ നാഷണൽ കരിയർ സർവീസ് പോർട്ടലിൽ (www.ncs.gov.in) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. 18 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവർ ക്കും പത്ത്, 12 ക്ലാസുകൾ പാസായവർക്കും ഐ.ടി.ഐ., ഡിപ്ലോമ, ബിരുദധാരിക ൾക്കുമൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് സാക്ഷ്യപത്രം, തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സഹായം എന്നിവയുണ്ടാകും. ആദ്യവർഷം മൂന്നു ലക്ഷം പേർക്കെങ്കിലും പരിശീലനം നല്കും.
ഇതിൽ മൂന്നാമതുപറഞ്ഞ നേരിട്ടുള്ള പരിശീലനം മാതൃകാപരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങൾ , പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള എൻ.സി.എസ്. കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയായിരിക്കും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick