പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ ISRO യില് ജോലി നേടാം , നേരിട്ട് ഇന്റര്വ്യൂ വഴി ഈ ജോലികള് നേടാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ ISRO യില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. ISRO Propulsion Complex (IPRC) ഇപ്പോള് Graduate / Technician / Trade Apprentices തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം ഡിഗ്രി , ഡിപ്ലോമ യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് Graduate / Technician / Trade Apprentices തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 100 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് നേരിട്ട് ഇന്റര്വ്യൂ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. കേരളത്തില് ഉള്ളവര്ക്ക് പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്ഥാപനത്തില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് നേരിട്ട് 2023 ഫെബ്രുവരി 11 നു നേരിട്ട് ഇന്റര്വ്യൂവില് പങ്കെടുക്കാം .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick