പി ജി ഡെന്റൽ രണ്ടാം അലോട്മെന്റ് പ്രസദ്ധീകരിച്ചു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരം : സർക്കാർ ഡെന്റൽ കോളജുകളിലും സാശ്രയ കോളജുകളിലുമുള്ള ബിരുദാന്തരബിരുദ ഡെന്റൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള രണ്ടാം അലോട്മെന്റ് പ്രവേശനപരീക്ഷാ പരീക്ഷാ കമ്മീഷണറുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസദ്ധീകരിച്ചു .ബിരുദാന്തരബിരുദ ഡെന്റൽ കോഴ്സിൽ ആദ്യഘട്ട അല്ലോട്മെന്റിന് ശേഷമുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക്‌ ഓപ്ഷൻ കൺഫർമേഷൻ നൽകിയവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ടാം അലോട്മെന്റ് പ്രസദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick