പ്ലസ്ടു ഉള്ളവര്ക്ക് കരിപ്പൂര് , തിരുവനന്തപുരം എയര്പോര്ട്ട് കളില് കാര്ഗോ സ്കീനര് ആവാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കരിപ്പൂര് , തിരുവനന്തപുരം എയര്പോര്ട്ട് കളില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Kerala State Industrial Enterprises Limited (KSIE) ഇപ്പോള് X-ray Screeners തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം പ്ലസ്ടു BCAC സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവര്ക്ക് X-ray Screeners പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 34 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഓണ്ലൈന് മെയില് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. കരിപ്പൂര് , തിരുവനന്തപുരം എയര്പോര്ട്ട് കളില് കാര്ഗോ ഡിവിഷനില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്ലൈന് മെയില് വഴി 2023 ജനുവരി 23 മുതല് 2023 ഫെബ്രുവരി 7 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് അവസാന തിയതിക്ക് നില്ക്കാതെ ഇപ്പോള് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick