ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സില് ജോലി നേടാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സര്ക്കാ്രിന് കീഴില്‍ പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ BEL ല്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാപവസരം. Bharat Electronics Limited (BEL) ഇപ്പോള്‍ Project Engineer-I തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥിiകളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി ഉള്ളവര്ക്ക്i Project Engineer-I പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 110 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥി കള്ക്ക്j ഓണ്ലൈംന്‍ ആയി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില്‍ കേന്ദ്ര സര്ക്കാരരിനു കീഴില്‍ പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയില്‍ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്ലൈ്ന്‍ ആയി 2023 മാര്ച്ച് 3 മുതല്‍ 2023 മാര്ച്ച് 17 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥിലകള്‍ അവസാന തിയതിക്ക് നില്ക്കാ തെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick