മലബാർ മിൽമയിൽ സിസ്റ്റം സൂപ്പർ വൈസർ ഒഴിവുകൾ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

മലബാർ മിൽമയിലേയ്ക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിസ്റ്റംസ് സൂപ്പർ വൈസർ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ്-വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി സോഫ്റ്റ്-വെയർ വികസനരംഗത്തെ പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രഫഷണലുകളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. നിശ്ചിതയോഗ്യതയുള്ളവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം.
ഓർഗനൈസേഷൻ : മലബാർ റീജിയണൽ കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ്
ജോലിയുടെ തരം : കേരള സർക്കാർ
റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
ഒഴിവുകൾ : 01
ജോലി സ്ഥലം : കേരളം-ഹെഡ് ഓഫീസ്
ശമ്പളം : 37,200/- (പ്രതിമാസം)
അപേക്ഷിക്കുന്ന രീതി : ഓൺലൈൻ
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുക : 11.10.2021
അവസാന തീയതി : 27.10.2021
പ്രധാനപ്പെട്ട തീയതികൾ:
അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്ന തീയതി : 11 ഒക്ടോബർ 2021
അവസാന തീയതി : 27 ഒക്ടോബർ 2021
ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ:
37,200/- (പ്രതിമാസം)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick