മഹാത്മ ഗാന്ധി സർവ്വകലാ ശാലയിൽ ഫാക്കൽറ്റി നിയമനം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

മഹാത്മ ഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ആന്റ് റിസർച്ച് ഇൻ ബേസിക് സയൻസിൽ (ഐ.ഐ.ആർ.ബി.എസ്.) ഗണിതശാസ്ത്രം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസ്, എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ കരാറടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങളെ നിയമിക്കുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്ര, എൻവയൺമെന്റൽ സയൻസ് വിഭാഗങ്ങളിൽ പൊതുവിഭാഗത്തിനുള്ള ഓരോ ഒഴിവുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്കുള്ള ഒരൊഴിവുമാണുള്ളത്. ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 55 ശതമാനം മാർക്കോടെയുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനം മാർക്ക് മതിയാകും. എൻ.ഇ.റ്റി. ജെ.ആർ.എഫ്., പി.എച്ച്.ഡി. യോഗ്യതകൾ പ്രസിദ്ധീകൃത പ്രബന്ധങ്ങൾ, അധ്യാപന പരിചയം എന്നിവ അഭികാമ്യം. അപേക്ഷകർക്ക് 2021 ജനുവരി ഒന്നിന് 36 വയസ് കവിയരുത്. പട്ടിക വിഭാഗക്കാർക്കും മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കും നിയമാനുസൃത വയസിളവ് അനുവദിക്കും. നിർദ്ദിഷ്ട യു.ജി.സി. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് പ്രതിദിനം 1750 രൂപ നിരക്കിൽ പ്രതിമാസം പരമാവധി 43750 രൂപ വരേയും യു.ജി.സി യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രതിദിനം 1600 രൂപ നിരക്കിൽ പ്രതിമാസം പരമാവധി 40000 രൂപ വരെയും പ്രതിഫലം അനുവദിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ നിശ്ചിതഫോറത്തിലുള്ള അപേക്ഷ iirbs@mgu.ac.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ ഒക്ടോബർ 24ന് വൈകീട്ട് അഞ്ചിനകം അയയ്ക്കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം പ്രായം, യോഗ്യത തുടങ്ങിയവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും ഉണ്ടാകണം. സർവകലാശാല ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. വിശദവിവരങ്ങൾ http://www.mgu.ac.inഎന്ന വെബ് സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick