റബ്ബർ പ്ലാൻറേഷൻ മാനേജമെൻറ് കോഴ്സ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

റബ്ബർ ബോർഡിൻെറ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റബ്ബർ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്ന റബ്ബർ പ്ലാൻറേഷൻ മാനേജമെൻറ് കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.12 മാസമാണ് കോഴ്സിൻെറ ദൈർഖ്യം.

ആർക്കെല്ലാം അപേക്ഷിക്കാം?
റബ്ബർ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും,അഗ്രിക്കൾച്ചർ/ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ/ പ്ലാൻറ് സയൻസ് എന്നിവയിൽ യുജി,പിജി നേടിയവർക്കും,സർക്കാർ/സ്വകാര്യ പ്ലാൻറേഷൻ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർമാർ,സൂപ്പർവൈസർമാർ/ഫീൽഡ് ഓഫീസർമാർ എന്നിവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാവുന്നത്.

താത്പര്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick