വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഇനി വരുന്ന അധ്യയനവർഷം മലയാളം അക്ഷരമാല ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കൈപ്പുസ്തകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചു.ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈപ്പുസ്തകം നൽകാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്കുന്ന ഈ കൈപ്പുസ്തകത്തിൽ അക്ഷരമാലയ്ക്കൊപ്പം ചിത്രവിവരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാകും ഉള്ളടക്കം ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക.

കൈപ്പുസ്തകത്തിലെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി ആകും.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick