വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സംശയനിവാരണത്തിന് അവസരം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

10,12 ക്ലാസുകളിലെ പൊതുപരീക്ഷ സംബന്ധിച്ച സംശയനിവാരണത്തിന് തത്സമയ ഫോൺ ഇൻ പരിപാടി കൈറ്റ് -വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 18004259877 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു തങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick