വെറ്ററിനറി സർവകലാശാലയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

പൂക്കോട്: കേരള വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ് സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളേജിലെ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് വകുപ്പിനുകീഴിലെ എക്കോഫാമിൽ മൾട്ടിസ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സെന്റേർഡ് ഓൺ ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് പൗള്ട്രി കോഴ്സിന് പത്താംക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ആറു മാസമാണ് കോഴ്സ് കാലാവധി. അപേക്ഷാ ഫോം www.kvasu.ac.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നോ തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളേജിലെ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് വകുപ്പിൽ നിന്നോ നവംബർ 10 വരെ ലഭിക്കും.
അപേക്ഷകൾ നേരിട്ടോ കോഴ്സ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് ഹെഡ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇക്കോഫാം,കോളേജ് ഓഫ് വെറ്ററിനറി ആൻഡ് ആനിമൽ സയൻസ്, മണ്ണുത്തി, തൃശ്ശൂർ, 680651 എന്ന വിലാസത്തിലോ 15-നകം അയക്കണം.
ഫോൺ : 9048824497. ഇമെയി ൽ: ecofarmmty@gmail.com.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick