സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഒഴിവ്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ദേവികുളം താലൂക്ക് സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കിൽ ജൂനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.ഈ തസ്തികയിൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിനും,എസ്.സി/എസ.ടി വിഭാഗങ്ങളിലുമായി ഒരൊഴിവ് വീതമാണുള്ളത്.

വേതനം:19450-51650

താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 04864222161 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick