സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

തിരുവനന്തപുരം: സഹകരണ സർവീസ് പരീക്ഷാ ബോർഡ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത സിസ്‌റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, അസി.സെക്രട്ടറി/ മാനേജർ/ ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻറ് പരീക്ഷ ഡിസംബർ 5 നും , ടൈപ്പിസ്റ്റ്, ഡേറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികൾക്കുള്ള പരീക്ഷ ഡിസംബർ 4 നും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.
ഹെൽപ് ലൈൻ : 0471 2468690

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick