സായുധ പോലീസിൽ 553 ഡോക്ടർ : സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ സെലക്ഷൻ ബോർഡ് (സി.എ.പി.എഫ്.) 553 ഡോക്ടർ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ, ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ ബോർഡർ പോലീസ് ഫോഴ്സാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.സെൻട്രൽ ആംഡ് പോലീസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബി.എസ്.എഫ്., സി.ആർ.പി.എഫ്., ഐ.ടി.ബി.പി., എസ്.എസ്.ബി., അസം റൈഫിൾസ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നിയമനം. സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
ഒഴിവുകൾ
സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (സെക്കൻഡ് കമാൻഡ്)5 (ഐ.ടി.ബി.പി.5).സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്റ്)201 (ബി.എസ്.എഫ്.52, സി.ആർ.പി.എഫ്.116, എസ്.എസ്.ബി.18, ഐ.ടി.ബി.പി.11, അസം റൈഫിൾസ്4).മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ (അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ്)345 (ബി.എസ്.എഫ്.85, സി.ആർ.പി.എഫ്.77, എസ്.എസ്.ബി.51, ഐ.ടി.ബി.പി.101, അസം റൈഫിൾസ്31).ഡെന്റൽ സർജൻ (അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ്)2 (സി.ആർ.പി. എഫ്.1, അസം റൈഫിൾസ്1).
യോഗ്യത
എം.ബി.ബി.എസ്. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം. ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനും കൗൺസിൽ രജിസ്ട്രേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഡെന്റിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഡെന്റൽ സർജറി ബിരുദവും ഡെന്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ രജിസ്ട്രേഷനുമാണ് യോഗ്യത. ഇന്റേൺഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. പ്രായപരിധി: സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ്50 വയസ്സ്, സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് 40 വയസ്സ്, മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ്30 വയസ്സ്, ഡെന്റൽ സർജൻ 35 വയസ്സ്. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനും recruitment.itbpolice.nic.in കാണുക. അവസാനതീയതി: ഒക്ടോബർ 27

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick