സി.എം.എഫ്.ആർ .ഐ.യിൽ യങ് പ്രൊഫഷണൽ : ശമ്പളം 25000 രൂപ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ (സി.എം.എഫ്.ആർ .ഐ.) യങ് പ്രൊഫഷണലിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു വർ ഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. ഫിഷറീസ് സയൻസ് ,ലൈഫ് സയൻസ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. മാരികൾച്ചർ ഫീൽ ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലാബ് പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. ശമ്പളം: 25000 രൂപ. യോഗ്യരായവര് ബയോഡേറ്റയും സർ ട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത കോപ്പിയും mariculturedivision@gmail.com ലേക്ക് ഒക്ടോബർ 25ന് മുമ്പായി അയക്കണം. വിവരങ്ങൾക്ക്: http://www.cmfri.org.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick