40 തസ്തികയിൽ വിജ്ഞാപനം ഉടൻ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയനിൽ (റഗുലർ വിഭാഗം) പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ, ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ റേഡിയോഗ്രഫർ, കോഓപ്പറേറ്റീവ് മിൽക് മാർക്കറ്റിങ് ഫെഡറേഷനിൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് ഉൾപ്പെടെ 40 തസ്തികയിൽ ഒക്ടോബർ അവസാനം പിഎസ്സി വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങും. നേരിട്ടുള്ള നിയമനത്തിനൊപ്പം പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്കു സ്പെഷൽ റിക്രൂട്മെന്റ്, സംവരണ സമുദായങ്ങൾക്കുള്ളഎൻസിഎ വിജ്ഞാപനങ്ങളുമുണ്ട്.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick