സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു. 115 ഒഴിവുകളാണ് ഈ തസ്തികയിൽ ഉള്ളത്. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 17നകം അപേക്ഷ

Read More...

ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

ഇന്ത്യയിലെ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ നാൽപതിനായിരത്തിൽ പരം ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിംഗ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (IBPS) പ്രൊബേഷനറി ഓഫീസർ, മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നതു .

Read More...

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ഒഴിവുകൾ

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (SBI) 2,000 തിനു മുകളിൽ ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കു ഇപ്പോൾ മുതൽ അപേക്ഷിക്കാം. തുടക്ക ശമ്പളം 40,000 രൂപ മുതൽ.കേരളത്തിലും നിരവധി

Read More...

ബാങ്കിൽ ക്ലർക്ക് : ഐ.ബി.പി.എസ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

രാജ്യത്തെ വിവിധ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ 7855 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (ഐബിപിഎസ്) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങി. ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ, ബാങ്ക്

Read More...

പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ 7855 ക്ലാർക്ക്: വിവിധ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ പരീക്ഷയെഴുതാൻ അവസരം

രാജ്യത്തെ വിവിധ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിലെ ക്ലാർക്ക് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ (ഐ.ബി.പി.എസ്.) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു (CRPClerksXI). 2021 ഡിസംബർ, 2022 ജനുവരി മാസങ്ങളിലായി നടത്തുന്ന

Read More...

എസ്.ബി.ഐ.യിൽ 2056 പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ : ശമ്പളം: 36,000 – 63,840 രൂപ

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്.ബി.ഐ.) യിൽ 2056 പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ (പി.ഒ.) ഒഴിവ്. റെഗുലർ 2000 ഒഴിവും ബാക്ലോഗായി 56 ഒഴിവുമാണ് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.യോഗ്യത: ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News