ആർബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ഏറ്റവും പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അത്ഭുതകരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.rbi.org.in/-ൽ RBI

Read More...

IRDAI റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന് കീഴില്‍ IRDA യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) ഇപ്പോള്‍ Assistant Manager (AM)

Read More...

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ സ്ഥിര ജോലി അവസരം

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അവസരം . National Council of Educational Research and Training ഇപ്പോള്‍ Non Teaching തസ്തികയിലേക്ക്

Read More...

സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ 2023

വിവിധ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Staff Selection Commission (SSC) ഇപ്പോള്‍ Combined Graduate Level (CGL Exam) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു

Read More...

ISRO യില്‍ ജോലി അവസരം

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ISRO യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota (SDSC SHAR) ഇപ്പോള്‍ Technical Assistant, Scientific Assistant,

Read More...

എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടില്‍ അവസരം

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ എപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്‌ ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ (ഇ.പി.എഫ്.ഒ) സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫര്‍ തസ്തികകളിലേക്ക്

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News