ഏറ്റവും പുതിയ സർക്കാർ ജോലികൾ 2023

മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ്‌ മുതല്‍ യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക്c അപേക്ഷിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ജോലികള്‍ ഉള്പ്പെൾടെ വിവിധ ഉയര്ന്ന യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്കും് അപേക്ഷിക്കാം. മാസം 81,000 വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കാവുന്ന കേരള

Read More...

ഫയര്മാന് – അപേക്ഷിക്കാം

കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് കീഴില് Department of Atomic Energy ക്ക് കീഴില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Nuclear Fuel Complex (NFC) ഇപ്പോള് Chief Fire Officer

Read More...

ഭാരത് ഇലക്ട്രോണിക്സില് ജോലി നേടാം

കേന്ദ്ര സര്ക്കാ്രിന് കീഴില്‍ പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ BEL ല്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാപവസരം. Bharat Electronics Limited (BEL) ഇപ്പോള്‍ Project Engineer-I തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു

Read More...

ക്ലാര്ക്ക് ഉള്പ്പെടെ വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇപ്പോള് അപേക്ഷിക്കാം

കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ AIIMS ല് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Guwahati ഇപ്പോള് LDC/ DEO/Junior Administrative

Read More...

ICSIL റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്ഥാപനമായ ICSIL ല് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Intelligent Communication Systems India Ltd. (ICSIL) ഇപ്പോള് Meter Readers and Field Supervisors

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News