എസ്.ഐ.എച്ച്.എം നല്‌കുന്ന കോഴ് സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോസ് പിറ്റാലിറ്റി മാനേജ്‌മെൻ്റ് നല്കുന്ന വിവിധ കോഴ് സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കോഴ്‌സുകൾ ഏതെല്ലാം? ബി.എസ് സി ഹോസ്

Read More...

ഡിപ്ലോമ കോഴ് സിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെൽട്രോൺ നോളേജ് സെൻറർ നല്കുന്ന ഡിപ്ലോമ ഇൻ സിവിൽ ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ് സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കോഴ് സിൻെറ ദൈർഖ്യം എത്ര ? പന്ത്രണ്ട്

Read More...

എൻഐടിയിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

എൻഐടി കാലിക്കറ്റ് നല്കുന്ന എം.ടെക് കോഴ് സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത:ബിരുദത്തിന് 60 ശതമാനം മാർക്ക് താത്പര്യമുള്ളവർ ജൂലൈ 4നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.nitc.ac.in

Read More...

കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂപ്പർവൈസറി ഡെവലപ്മെൻറ് സെൻറർ നല്കുന്ന അഡ്വാൻസ്‌ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി എൻജിനീയറിങ് കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കോഴ്‌സിൻെറ ദൈർഖ്യം ? ഒരു

Read More...

എം .ബി.എ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് മാനേജ്മെൻറ് നല്കുന്ന എം .ബി.എ കോഴ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.പ്രസ്തുത കോഴ്സ് പഠിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആറന്മുള കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന അഭിമുഖത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്.ഈ മാസം

Read More...

എംബിഎ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ് നല്കുന്ന ഫുൾടൈം എംബിഎ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആർക്കെല്ലാം അപേക്ഷിക്കാം ? ഡിഗ്രിക്ക് 50 ശതമാനം മാർക്ക് നേടിയവർക്കും,സീമാറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയവർക്കും

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News