ആർബിഐ അസിസ്റ്റൻറ് 2021 വിജ്ഞാപനം ഒക്ടോബറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

റിസർവ് ബാങ്ക് അസിസ്റ്റൻറ് 2021 വിജ്ഞാപനം: റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ശാഖകളിലും അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിലേക്ക് യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ വർഷവും റിസർവ് ബാങ്ക്

Read More...

ഇനി ഉടനടി അയയ്ക്കാം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ

ഐഎംപിഎസ്‌ വഴി കൈമാറാവുന്ന തുകയുടെ പ്രതിദിന പരിധി ഉയർത്തിയത് സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നു. ഒരു ബാങ്ക്‌ അക്കൗണ്ടില്‍ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക്‌ പണം അയക്കുന്നതിനുള്ള ഈ തത്സമയ പേമെന്റ്‌ സേവനത്തിന്റെ

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News