പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 4ന് തുടങ്ങും

നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓപ്പൺ സ്കൂളിങ്ങിൽ സെക്കൻഡറി,സീനിയർ സെക്കൻഡറി,തീയറി പരീക്ഷകൾ ഏപ്രിൽ 4ന് ആരംഭിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 04842310032 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കാം. ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി http://www.sdmis.nios.ac.in എന്ന

Read More...

വാർഷികപരീക്ഷ ആരംഭിച്ചു

പൊതു വിദ്യാലങ്ങളിൽ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാർഷികപരീക്ഷ ഇന്ന് തുടങ്ങി.1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വർക് ഷീറ്റ് നൽകിയും,5

Read More...

ഹൈസ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.ഏപ്രിൽ ആറാണ് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി. താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർഥികൾ http://www.polyadmission.org എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 04923-222174,94000006486 എന്നീ

Read More...

പ്രവേശന നടപടികൾ തുടങ്ങി

സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളുകളിലേക്ക് 2022-23 അധ്യനവർഷത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന നടപടികൾ തുടങ്ങി.കോവിഡ്-19 ൻെറ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.polyadmission.org/ths

Read More...

രണ്ടാം ടേം പരീക്ഷകളുടെ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സിബിഎസ് സി പത്ത്,പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസുകളുടെ രണ്ടാം ടേം പരീക്ഷകളുടെ ഡേറ്റ ഷീറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.രണ്ടു ക്ലാസ്സുകളിലെയും പരീക്ഷകൾ അടുത്ത മാസം 26 ന് ആരംഭിക്കും.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സിബിഎസ് സിയുടെ

Read More...

പ്ലസ്ടൂ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി

ജോയിൻറ് എൻട്രൻസ് എക്സാം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെ പ്ലസ്ടൂ പരീക്ഷകൾ മാറ്റി.ഏപ്രിൽ 18ന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് (പാർട് 1) പരീക്ഷ ഏപ്രിൽ 23ലേക്കും,ഏപ്രിൽ 20ന് നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഇക്കണോമിക്സ്,ഫിസിക്സ്

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News