പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്തിയ പഞ്ചവത്സര ബി.ബി.എ.എൽ.എൽ.ബി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 27വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Read More...

പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്താനിരിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ബി.എസ് .സി മെഡിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി പരീക്ഷയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ജനുവരി 4 വരെയും പിഴസഹിതം ജനുവരി 6 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം.

Read More...

പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്താനിരിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഐ.എം.സി.എ പരീക്ഷയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഡിസംബർ 21വരെയും പിഴസഹിതം ഡിസംബർ 23 വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മാർച്ചിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ് .സി കംപ്യൂട്ടർ സയൻസ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധയ്ക്കും ഡിസംബർ 22വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മാർച്ചിൽ നടത്തിയ ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.ബി.എ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധയ്ക്കും ഡിസംബർ 22വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Read More...

പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

കേരള സർവകലാശാല നടത്താനിരിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ബി.എ പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബർ 14വരെയും പിഴസഹിതം ഡിസംബർ 17വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News