സി.എം.എഫ്.ആർ .ഐ.യിൽ യങ് പ്രൊഫഷണൽ : ശമ്പളം 25000 രൂപ.

കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ (സി.എം.എഫ്.ആർ .ഐ.) യങ് പ്രൊഫഷണലിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു വർ ഷത്തേക്കാണ് നിയമനം. ഫിഷറീസ് സയൻസ് ,ലൈഫ് സയൻസ് എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ബിരുദമാണ് യോഗ്യത.

Read More...

സ്വകാര്യമേഖലയിലെ 31 പേർക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നിയമനം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വകാര്യമേഖലയിൽ മികവു പുലർത്തിയ 31 പേരെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിയമിച്ചു. 3 ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, 19 ഡയറക്ടർമാർ, 9 ‍ഡപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിവർക്കാണു യുപിഎസ്‌സി

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News