ബിസിനസ്സ് അനലിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

തിങ്പാം ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ബിസിനസ്സ് അനലിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത:1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ harikrishnan.mv@thinkpalm.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി

Read More...

ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

തിങ്പാം ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത:3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ harikrishnan.mv@thinkpalm.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി

Read More...

യാരബ് ടെക്നോളജിസിൽ ഒഴിവുകൾ

യാരബ് ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ഫ്ലട്ടർ ഡെവലപ്പർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത:3 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ jobs@yarabltd.co.uk എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി

Read More...

ഐ.ഒ.എസ് ഡെവലപ്പർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

എസ് .ആർ.എസ് ഗ്ലോബൽ ടെക്നോളജീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ജൂനിയർ ഐ.ഒ.എസ് ഡെവലപ്പർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത:1 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ hr@srswebsolutions.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ

Read More...

ലാരവൽ ഡെവലപ്പർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ആർ.എസ് .ജി.പി കൺസൾട്ടിങ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ലാരവൽ ഡെവലപ്പർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത:4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ career@rivervalleytechnologies.in എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന

Read More...

ആംഗുലാർ ഡെവലപ്പർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

മാക്രോസോഫ്റ്റ് ഐ.ടി സൊലൂഷൻസ് ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ആംഗുലാർ ഡെവലപ്പർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. യോഗ്യത:4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയം താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ jobs@macrosoftindia.com എന്ന മെയിലിലേക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News