ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ

കേരള ഇൻഷുറൻസ് മെഡിക്കൽ സർവീസസിൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് II തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 22നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

മലബാർ സിമെൻറ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ ഒഴിവുകൾ

മലബാർ സിമെൻറ്സ് ലിമിറ്റഡിൽ നഴ്‌സിംഗ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:2 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 22നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

ഫീൽഡ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ഫീൽഡ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:3 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 22നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in  

Read More...

ജൂനിയർ മാനേജർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ജൂനിയർ മാനേജർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 22നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള ജല അതോറിറ്റിയിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്.ഈ തസ്തികയിൽ 6 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. ശമ്പളം:19,000-42,900 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 22നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

കാറ്റലോഗ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ കാറ്റലോഗ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:2 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 2നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News