കേരള PSC 2023 മേയ് മാസത്തെ പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മേയ് മാസത്തില്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ അനുസരിച്ച് മേയ് മാസത്തില്‍ Kerala PSC

Read More...

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്.. 21-40, 02/01/1982 നും 01/01/2001 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്.

Read More...

കേരളാ പോലീസിന്റെറ ഭാഗമാകാന്‍ അവസരം

കേരളാ പോലീസില്‍ പോലീസിൽ ചേരാൻ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥിവകള്ക് അവസരം. ആംഡ് പോലീസ് ബറ്റാലിയനിൽ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനത്തിനായി കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. (കാറ്റഗറി നമ്പർ:

Read More...

അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഭവന വകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ശമ്പളം:55200 -115300 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 18നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക: http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in  

Read More...

അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റികളിൽ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ശമ്പളം: 39,000 -83,000 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 4നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

എക്സ്കവേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ആർക്കിയോളജിക്കൽ വകുപ്പിൽ എക്സ്കവേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ജനുവരി 1നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക: http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News