സെലക്ഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ 2023

വിവിധ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Staff Selection Commission (SSC) ഇപ്പോള്‍ Combined Graduate Level (CGL Exam) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു

Read More...

സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷന് കമ്മീഷന് 2023

വിവിധ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വകുപ്പുകളില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Staff Selection Commission (SSC) ഇപ്പോള് Combined Graduate Level (CGL Exam) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു

Read More...

SSC MTS റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനു കീഴില് നല്ല ശമ്പളത്തില് വിവിധ വകുപ്പുകളില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Staff Selection Commission (SSC) ഇപ്പോള് Multi Tasking Staff (MTS) &

Read More...

SSC CHSL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-2023

SSC CHSL റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022-2023: സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) 4500 DEO, LDC ജോലി ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള തൊഴിൽ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. റിക്രൂട്ട്മെന്റിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത 12 ആണ്.

Read More...

കേന്ദ്ര സർക്കാറിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ 3261 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷണിച്ചു.

കേന്ദ്ര സർക്കാറിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2021 ഒക്ടോബർ 25 ന് മുമ്പായി ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കാം. വിവിധ

Read More...

എസ്.എസ്.സി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

എസ് എസ് സി ഫെയിസ് lX / 2021 വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് 3261 ഒഴിവുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.എസ് എസ് എൽ സി,പ്ലസ്

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News