പി.എഫ്.സിയിൽ ഒഴിവുകൾ

പവർ ഫിനാൻസ് കോർപറേഷനിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ:അസിസ്റ്റൻറ് ഓഫിസർ,അസിസ്റ്റൻറ് മാനേജർ താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ 14നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:www.pfcindia.com

Read More...

ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

എൻ.ഐ.ഐ.എസ്.ടിയിൽ ടെക്‌നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 30നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.niist.res.in

Read More...

ഐ.ഐ.ടിയിൽ ഒഴിവുകൾ

ഗാന്ധിനഗറിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ:ലൈബ്രേറിയൻ,അസിസ്റ്റൻറ് ലൈബ്രേറിയൻ താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 30നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.iitgn.ac.in

Read More...

മുംബൈ മെട്രോയിൽ ഒഴിവുകൾ

മഹാ മുംബൈ മെട്രോ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ വിവിധ തസ്തികകളിൽ ഒഴിവുകൾ. ഒഴിവുള്ള തസ്തികകൾ:അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ,സെക്ഷൻ ഓഫിസർ താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 12നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി

Read More...

റിസർച് ഫെലോ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി.വി.ആർ.ഡി.യിൽ ജൂനിയർ റിസർച് ഫെലോ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:17 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ 14നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി

Read More...

അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

നബാർഡിൽ ഡെവലപ്മെൻറ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:173 യോഗ്യത:50 ശതമാനം മാർക്കോടെ ബിരുദം താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ 10നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.nabard.org

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News