ആർബിഐ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023

ഏറ്റവും പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അത്ഭുതകരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ) അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.rbi.org.in/-ൽ RBI

Read More...

കേരളത്തിലെ IDBI ബാങ്കുകളില്‍ ജോലി

കേരളത്തില്‍ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. IDBI Bank Ltd ഇപ്പോള്‍ Executive തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Read More...

റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ ജോലി

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. Reserve Bank of India (RBI) ഇപ്പോള്‍ Officers in Grade ‘B’(DR)- General, Officers

Read More...

IDBI ബാങ്കുകളില്‍ ജോലി

കേരളത്തില്‍ ബാങ്കിംഗ് മേഘലയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. IDBI Bank Ltd ഇപ്പോള്‍ Executive തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

Read More...

തിരുവനന്തപുരം ISRO യില്‍ ജോലി

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ ISRO യില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. ISRO Centralised Recruitment Board [ICRB] ഇപ്പോള്‍ Scientist/Engineer ‘SC’ (Electronics, Mechanical, Computer Science)

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News