പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്താനിരിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ എസ്.ഡി.ഇ ബിരുദ കോഴ്സുകളുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഒക്ടോബർ 6വരെയും പിഴസഹിതം ഒക്ടോബർ 8വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി.യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എ തമിഴ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഒക്ടോബർ 12വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി.യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തിയ ഡി.ഡി.എം.സി.എ സപ്ലിമെൻ്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഒക്ടോബർ 12വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി സർവകലാശാല നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പി.ജി.സി.എസ് .എസ് -എം.എസ് .സി ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഒക്ടോബർ 12വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി സർവകലാശാല നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ് സി ബയോഇൻഫോർമാറ്റിക്‌സ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾ പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഒക്ടോബർ 12നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്താനിരിക്കുന്ന എം.എഡ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 21.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി 0492407016 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക.  

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News