പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ എൽ.എൽ.ബി യൂണിറ്ററി പരീക്ഷകളുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 14വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ ക്ലിനിക്കൽ ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 9വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എസ്.സി ഫുഡ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 9വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി

Read More...

പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

കേരളസർവകലാശാല അടുത്തമാസം 16ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പെയിൻറിംഗ് ആൻഡ് സ്കൾപ്ചർ പരീക്ഷയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബർ 2വരെയും പിഴസഹിതം ഡിസംബർ 8വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കേരളസർവകലാശാല മെയിൽ നടത്തിയ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ കരിയർ റിലേറ്റഡ് ബി.കോം കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധയ്ക്കും ഡിസംബർ 7വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം.എ ഹിസ്റ്ററി പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ്

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News