പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

കേരള സർവകലാശാല നടത്താനിരിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ സി.ബി.സി.എസ്.എസ് ബി.കോം പരീക്ഷയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബർ 14വരെയും പിഴസഹിതം ഡിസംബർ 17വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു

കേരളസർവകലാശാല ജനുവരി 23ന് ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.എഫ്.എ പരീക്ഷയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴകൂടാതെ ഡിസംബർ 15വരെയും പിഴസഹിതം ജനുവരി 19വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നടത്തിയ നാലാം സെമസ്റ്റർ എം എൽ ഐ എസ് സി പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധയ്ക്കും ഡിസംബർ 22വരെ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല

Read More...

പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്താനിരിക്കുന്ന നാലാം വർഷ ബി.പി.എഡ് പരീക്ഷയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഡിസംബർ 21വരെയും പിഴസഹിതം ഡിസംബർ 23വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ്

Read More...

പരീക്ഷാരജിസ്ട്രേഷൻ

കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല നടത്താനിരിക്കുന്ന മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ എം.പി.എഡ് പരീക്ഷയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പിഴയില്ലാതെ ഡിസംബർ 21വരെയും പിഴസഹിതം ഡിസംബർ 23വരെയും അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ്

Read More...

പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എം.ജി യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയ മൂന്നാം സെമസ്റ്റർ ഹോം സയൻസ് ബ്രാഞ്ച് 10 (എ ) ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻറ് പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുനർമൂല്യനിർണയത്തിനും സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്കും ഡിസംബർ 21

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News