വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള സ്‌മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ വാച്ച്മാൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 14നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 2 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 14നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in  

Read More...

സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള സംസ്ഥാന കൈത്തറി വികസന കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ സെയിൽസ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 5 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 14നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി

Read More...

പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 3 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 12നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള സംസ്ഥാന ജലഗതാഗവകുപ്പിൽ മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ശമ്പളം: 63,700-1,23,700 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഡിസംബർ 12നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

വാച്ചർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ വാച്ചർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ശമ്പളം:16,500-35,700 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 14നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in  

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News