ട്രാൻസിലേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

വിവര പൊതുജനസമ്പർക്ക വകുപ്പിൽ ട്രാൻസിലേറ്റർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:3 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 2നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഭാരതീയ ചികിത്സാ വകുപ്പിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:2 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സെപ്റ്റംബർ 2നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

ഇ.സി.ജി ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

സർക്കാർ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇ.സി.ജി ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓഗസ്റ്റ് 30നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിനിൽ ആയുർവേദ തെറാപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:4 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓഗസ്റ്റ് 31നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

ജൂനിയർ മാനേജർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപറേഷനിൽ ജൂനിയർ മാനേജർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓഗസ്റ്റ് 31നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

സ്റ്റോർ അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ സ്റ്റോർ അറ്റൻഡൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:3 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓഗസ്റ്റ് 31നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News