നഴ്‌സിങ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നഴ്‌സിങ് അസിസ്റ്റൻറ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ശമ്പളം:23,700-52,600 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 14നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ശമ്പളം:31,000-68,000 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 14നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

സബ് എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡിൽ സബ് എൻജിനീയർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവ്: 15 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 2നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ട്രാവൻകൂർ ഷുഗർസ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിൽ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ (പ്രൊഡക്ഷൻ ) തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവ്: 1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 2നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി

Read More...

ഫോർമാൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവ്

ഭൂജല വകുപ്പിൽ ഫോർമാൻ തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവ് :1 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ നവംബർ 2നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in  

Read More...

സാങ്കേതികവിദ്യാസവകുപ്പിൽ ഒഴിവുകൾ

സാങ്കേതികവിദ്യാസവകുപ്പിൽ അസിസ്റ്റൻറ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇൻ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് തസ്തികയിൽ ഒഴിവുണ്ട്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം:2 താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒക്ടോബർ 1നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Read More...

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Recent News