അസം റൈഫിൾസിൽ ഒഴിവുകൾ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

അസം റൈഫിൾസിൽ 1230 ഒഴിവുകൾ. കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അവസരങ്ങൾ.തുടക്ക ശമ്പളം ₹19,900 മുതൽ ₹63,200 വരെ.ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ഒഴിവുകളിലേക്കാണു അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നതു .മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ് യോഗ്യതയുള്ള വർക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും ലിങ്ക് സന്ദർശിക്കുക.
https://bit.ly/assam-rifles-2021
https://bit.ly/assam-rifles-2021
http://bit.ly/latest-govt-job-2021
ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി: ഒക്ടോബർ 25.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick