അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഒഴിവ്. നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്.. 21-40, 02/01/1982 നും 01/01/2001 നും ഇടയിൽ ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മാത്രം
(രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) പോസ്റ്റിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട്. ശമ്പളത്തിന്റെ സ്കെയിൽ 55200 – 115300/- ആണ്. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗക്കാർക്കും ഇളവ് നൽകും.മൊത്തം രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് പ്രൊബേഷനിൽ ആയിരിക്കും. തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ www.keralapsc.gov.in ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ‘വൺ ടൈം രജിസ്‌ട്രേഷൻ’ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷിക്കാം.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick