ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മാർച്ച് 2ന് നടത്തിയ കാറ്റഗറി നമ്പർ.519/2019 പരീക്ഷയുടെയും മാർച്ച് 7ന് നടത്തിയ കാറ്റഗറി നമ്പർ.196/2020 പരീക്ഷയുടെയും ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻെറ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി സന്ദർശിക്കുക:http://www.thulasi.psc.kerala.gov.in

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick