എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനം: രണ്ടാംഘട്ട അലോട്ട്മെൻറ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

എൻജിനീയറിങ് ,ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി കോഴ്സുകളിലേക്കുളള രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻറ് http://www.cee.kerala.gov.in എന്ന എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സർക്കാർ –എയ്ഡഡ് കോളജുകളിൽ അലോട്ട്മെൻറ് ലഭിച്ചവർ (ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അലോട്ട്മെൻറ് ലഭിച്ച് ഫീസ് അടച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ) ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് കോളജുകളിൽ ഹാജരായി പ്രവേശനം നേടേണ്ടതില്ല; പകരം പ്രവേശനപരീക്ഷാ കമ്മിഷണറുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓൺലൈനായി പ്രവേശനം നേടണം .
സർക്കാർ നിയന്ത്രിത / സ്വകാര്യ സ്വാശ്രയ കോളജുകളിൽ അലോട്ട്മെൻറ് ലഭിച്ചവർ (ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ അലോട്ട്മെൻറ് ലഭിച്ച് ഫീസ് അടച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ) 25നു വൈകിട്ട് 4 നു മുൻപായി ബന്ധപ്പെട്ട കോളജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടണം. കോവിഡോ മഴക്കെടുതിയോ മൂലം നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ കഴിയാത്ത വിദ്യാർഥികൾ കോളജ് അധികൃതരുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രവേശന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണം. എൻജിനീയറിങ്, ആർക്കിടെക്ചർ, ഫാർമസി കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനം നേടേണ്ട തീയതിയും സമയവും ഉൾപ്പെടുന്ന വിശദ ഷെഡ്യൂൾ സൈറ്റിലുണ്ട്. ഹെൽപ് ലൈൻ : 0471 2525300 .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick