കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് സ്ഥാപനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് സി ഒഴിവുകളിലേക്ക് സ്ഥിര ജോലി

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പ്രധിരോധ വകുപ്പിന് കീഴില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Cantonment Board, ST. Thomas Mount Cum Pallavaram ഇപ്പോള് Lower Division Clerk, Secondary Grade Assistant (Teacher), Plumber, Mason, Electrical Helper, Midwife, Nursing Orderly, Ayah, Latchi, Watchman and Safaiwala തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മിനിമം എട്ടാം ക്ലാസ്സ്, പത്താം ക്ലാസ്സ്, പ്ലസ്ടു , ഡിഗ്രി യോഗ്യത ഉള്ളവര്ക്ക് വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് സി പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 28 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് തപാല് വഴി അപേക്ഷിക്കാം. നല്ല ശമ്പളത്തില് പ്രധിരോധ വകുപ്പില് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് തപാല് വഴി 2023 ജനുവരി 4 മുതല് 2023 ഫെബ്രുവരി 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് അവസാന തിയതിക്ക് നില്ക്കാതെ ഇപ്പോള് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick