കേരള പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില് ഒഴിവുകള്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലെ വിവിധ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളില് ജോലി നേടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സുവര്ണ്ണാവസരം. Kerala Postal Circle ഇപ്പോള് Gramin Dak Sevaks (GDS) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികളില് നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ മിനിമം പത്താം ക്ലാസ്സ് ഉള്ളവര്ക്ക് പോസ്റ്റ് മാന് , പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റര് തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 2462 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയി അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷ ഇല്ലാതെ കേരളത്തില് വിവിധ പോസ്റ്റ് ഒഫീസുകളിലായി ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഈ ജോലിക്ക് ഓണ്ലൈന് ആയി 2023 ജനുവരി 27 മുതല് 2023 ഫെബ്രുവരി 16 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ത്ഥികള് അവസാന തിയതിക്ക് നില്ക്കാതെ ഇപ്പോള് തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക, കാരണം അവസാന ദിവസങ്ങളില് സര്വര് ബിസി ആകാന് സാധ്യതയുണ്ട്

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick