കേരള PSC 2023 മേയ് മാസത്തെ പരീക്ഷ കലണ്ടർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ മേയ് മാസത്തില്‍ നടത്തുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ www.keralapsc.gov.in ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ അനുസരിച്ച് മേയ് മാസത്തില്‍ Kerala PSC പരീക്ഷകൾ നടത്തും. പ്രധാനപെട്ട ഒരുപാട് പരീക്ഷകള് May പരീക്ഷാ കലണ്ടറില് ഉള്പ്പെകട്ടതിനാല്‍ നിങ്ങള്‍ അപേക്ഷിച്ച പരീക്ഷകള്‍ ഉണ്ടോ എന്ന് താഴെ കൊടുത്ത പരീക്ഷാ കലണ്ടര്‍ നോക്കുക
ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ പരീക്ഷാ കലണ്ടറിലെ പരീക്ഷകള്‍ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ 11.03.2023 വരെ സ്ഥിതീകരണം നല്കിടയവര്ക്ക്ണ മാത്രമായിരിക്കും പരീക്ഷ എഴുതാന്‍ കഴിയുക. അത് കൊണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഉദ്യോഗാര്ത്തി്കള്‍ സ്ഥികീകരനം കൊടുക്കുക.Free photo top view calendar and watch arrangement

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on pocket
Pocket
Share on whatsapp
WhatsApp

Never miss any important news. Subscribe to our newsletter.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Editor's Pick